هورمون درماني جايگزين

Hormone replacement therapy (HRT)                                               <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

هورمون درماني جايگزين

بسياري از زنان بعد از دوران يائسگي از روش هورمون هاي جايگزين  استفاده مي كنند كه تركيبي از استروژن و پروژسترون است اين كار فوائد زيادي دارد از جمله :

*عوارض نامطلوب ناشي از يائسگي را كاهش مي دهد

* روند كاهش كلسيم را در بدن كه منجر به پوكي استخوان و در نتيجه شكستگي استخوان مي گردد را كاهش مي دهد .

*اعتقاد بر اين است كه روش هورمون درماني باعث كاهش بيماريهاي قلبي عروقي مي گردد . اگر چه طبق مطالعهاي كه بر روي 16000 زن يائسه و طي سه سال  صورت گرفته است گفته شده كه استفاده از اين روش باعث افزايش بيماريهاي قلبي عروقي مي شود .

شايد تعديل كننده هاي انتخابي پاسخ استروژني يا به اختصار :

Selective estrogen response modulator=SERM مانند : رالوكسيفن بتوانند بدون اينكه مضر باشند اثرات محافظت كننده اي داشته باشند .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید