عصاره زندگی

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Thursday, August 26, 2004

عصاره زندگی <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مني تركيبي پيچيده دارد بيش از 20 نوع ماده در ساخت آن بكار رفته است بي جهت نيست كه پيشينيان آن را عصاره حيات مي دانستند اين مايع اثرات مثبتي هم در روي واژن زنان و هم چنين در تغيير خلق و خوي آنان دارد كه خود مو ضوع مقاله هاي مستقلي است كه جاي بحث آن در اينجا نيست .

بهر حال بايد با ديدي عمبق تر و ژرف تر  به اين پديده شگفت خلقت بشري كه د رحقيقت پديد آورنده نوع بشر است و مانع از انقراض نسل او مي شود نگريست . در اين اشاره كوتاهي به اين مو  ضوع شده است كه از منابع خارجي ترجمه شده و مطلب طولاني است فعلا همين قدر را داشته باشيد تا بعد !

محتويات مني :

مايع مني حاوي اسپرم و سه نوع مايع ديگر است كه از غدد زير ترشح مي شوند :

1-    سمينال وزيكول :غده اي است كه در سر راه واس دفران قرار دارد و فروكتوز براي تغذيه اسپرم ترشح مي كند و پروستاگلندين را نيز ترشح مي كند كه سبب انقباض واژن شده و اشرم را در طي كردن سفر طولاني اش ياري مي دهد ( 45تا 80% مني را ترشحات اين غده تشكيل مي دهد .

2-  غده پروستات : با ترشح ماده اي قليايي باعث مي شود كه سپري محافظ در برابر محيط اسيدي واژن براي اسپرم بوجود آيد .(15تا 30% حجم مني را ترشحات اين غده تشكيل مي دهند .)

3-    غده كوپر : با ترشح يك مايع مخاطي غني ، باعث حفاظت اسپرم ها در برابر محيط اسيدي واژن و مجراي ادرار مي شود (ادرار اسيدي است و ph  آن حدود 3/5 است ) ( 15 تا 20% از حجم مني را اين ترشحات تشكيل مي دهد .)

4-    اسپرم : حالتي دوكي شكل دارد تا حداقل اصطكاك را در  هنگام حركت داشته باشد و از سه بخش اصلي تشكيل شده است :

الف- سر : كه قسمت جلويي آن را آكروزوم مي نامند . آكروزوم حاوي آنزيم هايي است كه قادرند ديواره تخمك زن را حل كنند . ضمنا سر شامل اساسي ترين قسمت يعني هسته است كه تمام اطلاعات وراثتي را در خود جاي داده است .

ب- قسمت مياني (بدنه ) كه با ميتوكندري تجهيز شده اسن و انرژي لازم براي حركت اسپرم را فراهم مي آورد .

ج- دم : كه حاوي تاژك هايي است كه مسئول حركت كرم مانند اسپرم و راندن ان بطرف جلو هستند . اين قسمت در واقع موتور محركه اسپرم است كه اسپرم را در درون واژن به جلو مي راند تا با تخمك تركيب شود .

 

مجراي انزال :...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید