متوسط ذرات هموگلوبين

<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Wednesday, November 30, 2005<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin),

متوسط ذرات هموگلوبين

 

Hemoglobin

همو گلوبين

نامهاي ديگر : Hb, Hgb

 

آزمايش همو گلوبين براي اندازه گيري ميزان همو گلوبين موجود در خون صورت مي گيرد .

 در آزمايش : شمارش كامل خون CBC هم اين مقدار مشخص مي شود .

هموگلوبين پروتئيني است كه وظيفه اش حمل اكسيژن به خون است  هموگلوبين در گلبولهاي قرمز خون وجود دارد .

زياد يا كم بودن هموگلوبين ؛ نشانه اختلال در موازنه گلبولهاي قرمز خون است و مي تواند نشانه بيماري باشد .

 

............................ م. ت آذرماه 1384

 منبع :

http://health.allrefer.com/health/hemoglobin-info.html

 

/ 0 نظر / 19 بازدید