اختلال شخصیت منزوی

Avoidant Personality Disorder Symptoms

By Steve Bressert, Ph.D. نوشته دکتر استیو برسرت

مترجم : محمد توکلی – ممکو

 

مقدمه

در مغز ما قسمت های مختلفی وجود دارد مسئول احساسات ما سیستم لیمبیک است . بخاطر جراحت ها و صدماتی که در کودکی به مغز وارد شده یا از نظر ژنتیکی مشکلاتی دارند

وقتی با دیگران تعامل دارید قسمت های مختلف و نرون های مختلف درگیر هستند و این نرون ها از طریق پیوندی که دارند با هم در تماس دارند و در شخصیت های نرمال یکی زودتر و یکی دیرتر مطلبی را می گیرد . برخی بعلت نقصانی که نرون ها دارند این ارتباط کم است . در افراد منزوی موادی که نرونه را به هم نزدیک می کند یا وجود ندارد یا آهسته پیش می رود .

بخشی که تحرک و هیجان را به هم مربوط می کند  reticular activating system   نامیده می شود و در افراد منزوی این بخش درست کار نمی کند . این هم ممکن است بخشی از نقصان فیزیولوژیکی باشد .

همیشه حالت محیطی هم تاثیر دارد.

 

در ابتدای طفولیت همه این مسائل در دو یا 3 سال اول زندگی رخ می دهد سیستم حرکتی خودش را دارد . محیط از نظر احساسی سرد بوده و تحریک های لازم را نداشته است از پدر و مادر یاد نگرفته و پدر و مادرشان هم همین ناراحتی را دارند ونتوانستند این حالت تحریک را برای بچه فراهم کنند.

بچه ها در دو سه سال اول زندگی بقدری صدمه دیده اند و بحران هایی رادیده اند یا در پدر و مادرشان بوده است که فکر می کنند باید مشکلات خود را به تنهایی وبدون کمک دیگران انجام دهند و گوشه گیری می کنند و در این حالت راحت ترند زندگی بدون احساس و بدون مردم راحت تر است . و هیچ ارتباطی با محیط اطراف خود ندارند

در سن 3 سالگی بچه کسی را که او را بزرگ کرده است می شناسد و احساس عصبانیت و ایمپالس خودش را درک می کند و این را روی کسی که او. را بزرگ کرده است منتقل می کند.

 

مداوا


افکار – رفتار – احساس و قابلیت انعطاف شخص عوامل چهارگانه ای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند

شخص منزوی همیشه راحت است و هیچوقت نمی گوید من این اختلال را دارم مرا درمان کنید !

بلکه وقتی مشکلات دیگری دارد مراجعه می کند . بیمار باید ارتباط معنوی با روانشناس برقرار می کند. بدون اینکه مورد تمسخر و یا انتقاد قرار بگیرد .

شخص منزوی بلد نیست و علاقه ای هم ندارد و به همین جهت اگر تراپیست متوجه نشود و بخواهد زیادی به اینها نزدیک شود و حالت مرزی را نادیده بگیرد از ترابی بیرون می آید ولی اگر بخواهیم آنها را در درمان نگه داریم

این است که افکار انها را در نظر بگیریم باید ابتدا باید مسئله را حل کنیم و ببینیم ریشه این مسئله کجا بوده است .

باید دید مشکل کجاست آیا در خانه است و از خانه بیرون نمی آید یا از اداره تنهاست ؟ اینها وقتی از انزوا بیرون می آیند نشانه های که دارند کمی کمتر شود .

باید صحبت کرد و با اشخاص دیگر صحبت کند تا علائم انزوا کمتر شود .

چگونه باید در اجتماع ظاهر شوند و چگونه لباس بپوشند بوییژه درمان های گروهی خیلی موثر است . شخص باید چهار عامل را باید داشته باشد تا بتوان به انها گفت شخصیت منزوی  :

 1. علاقه و لذتی از معاشرت با مردم نمی برد

 2. بیشتر اوقات تنهاست

 3. از نظر عشقی و رمانتیکی علاقه ای به بودن با دیگران ندارند ( شاید از نظر جنسی بخواهند رابطه برقرار کنند ولی علاقه ای به ادامه ارتباط ندارند.

 4. دوست زیادی ندارند بضورت خشک و بی تفاوت و بی روح هستند

 علت را در دو مورد می توان خلاصه کرد :

علت بیولوژیکی – علت محیطی

 

 

کسانی که دچار اختلال شخصیت منزوی هستند به مدت طولانی حس عدم کفایت را تجربه کرده اند و بشدت در مورد قضاوت های دیگران در مورد آنها دارند حساس هستند . این احساس کمبود و عدم کفایت منجر به این می شود که شخص از   و احساس بی عرضگی =  inept اجتماعی داشته باشد. بخاطر داشتن این احساسات بی کفایتی و کمرویی ، شخصی که دچار اختلال شخصیت منزوی است از کارکردن خودداری می کند از رفتن به مدرسه سر باز می زند و از هر گونه فعالیتی که نیاز به حضور و تعامل اجتماعی دارد خودداری می کند .

People with avoidant personality disorder experience long-standing feelings of inadequacy and are extremely sensitive to what others think about them. These feelings of inadequacy leads to the person to be socially inhibited and feel socially inept. Because of these feelings of inadequacy and inhibition, the person with avoidant personality disorder will seek to avoid work, school and any activities that involve socializing or interacting with others.

 افراد با اختلال منزوی اغلب مترصد vigilantly هستند که حرکات و  واکنش های دیگرانی که با آنها در تماس هستند مورد ارزیابی قرار دهند ( یعنی قضاوت دیگران برایشان خیلی مهم است ) ترس از مورد تمسخر دیگران قرار گرفتن که بی اعتمادی انها را تشدید هم می کند . این افراد خیلی عصبی هستند چون مدام نگران واکنش ها و انتقادهای دیگران می باشند این گونه افراد بصورت خجالتی تنها منزوی محجوب  timid توصیف می شوند.

Individuals with Avoidant Personality Disorder often vigilantly appraise the movements and expressions of those with whom they come into contact. Their fearful and tense demeanor may elicit ridicule from others, which in turn confirms their self-doubts. They are very anxious about the possibility that they will react to criticism with blushing or crying. They are described by others as being “shy,” “timid,” “lonely,” and “isolated.”

مشکل اصلی در ارتباط با این اختلال وقتی است که در اجتماع و محل کار بروز می کند . عزت نفس پائین و حساسیت بیش از حد نسبت به طرد شدن باعث محدود شدن روابط بین فردی این افراد می شود.

The major problems associated with this disorder occur in social and occupational functioning. The low self-esteem and hypersensitivity to rejection are associated with restricted interpersonal contacts

این اشخاص ممکن است تا حد زیادی از مردم جدا شوند و معمولا شبکه های اجتماعی قدرتمندی ندارند که در بحران ها  بتواند از آنها حمایت کند نبودن این پذیرش و مقبولیت مطلوب می تواند روی رابطه ایده آل انها با دیگران اثر بگذارد. رفتار منزویانه می تواند اثر معکوسی روی عملکردهای شغلی بگذارد. چون این افراد سعی دارند از وضعیت های اجتماعی  که می تواند برایشان مهم باشد مثل دیدارهایی ضروری شغلی و نیز مواردی که می تواند برای پیشرفت آنها ضروری باشد فرار کنند.

. These individuals may become relatively isolated and usually do not have a large social support network that can help them weather crises. They desire affection and acceptance and may fantasize about idealized relationships with others. The avoidant behaviors can also adversely affect occupational functioning because these individuals try to avoid the types of social situations that may be important for meeting the basic demands of the job or for advancement.

 این اختلال برگرفته از الگوهای درونی و تجربیات رفتاری است که برآمده از فرهنگ هر شخص است . این الگو در دو یه چند مورد زیر خلاصه می شود :  معرفت و ادراک – تحت تاثیر قرار گرفتن- عملکردهای بین شخصی و تکانه های کنترلی

 

A personality disorder is an enduring pattern of inner experience and behavior that deviates from the norm of the individual’s culture. The pattern is seen in two or more of the following areas: cognition; affect; interpersonal functioning; or impulse control.

 الگوهای درونی  درطیف وسیعی از وضعیت های شخصی و اجتماعی قابل انعطاف  هستند . معمولاً منجر به  اندوهبار distress یا

The enduring pattern is inflexible and pervasive across a broad range of personal and social situations. It typically leads to significant distress or impairment in social, work or other areas of functioning. The pattern is stable and of long duration, and its onset can be traced back to early adulthood or adolescence.

Symptoms of Avoidant Personality Disorder

نشانه های اختلال شخصیت منزوی

مشخصه های کسی که اختلال شخصیت منزوی دارد عبارت است :

احساس طولانی مدت عدم کفایت و کمبود

حساسیت بیش از اندازه به اینکه دیگران درمورد او چگونه فکر می کنند.

و کمرویی اجتماعی

بطور معمول این اختلال در اوایل بزرگسالی رخ می دهد و عمدتاً شامل علائم زیر است

Avoidant personality disorder is characterized by a long-standing pattern of feelings of inadequacy, extreme sensitivity to what other people think about them, and social inhibition. It typically manifests itself by early adulthood and includes a majority of the following symptoms:

اجتناب از فعالیت های شغلی که در تماس با سایر اشخاص است بعلت اینکه ترس دارند مورد انتقاد قرار گیرند یا تائیدیه دیگران را نگیرند یا ترد شوند .

 • Avoids occupational activities that involve significant interpersonal contact, because of fears of criticism, disapproval, or rejection
 •  مایل نیستند که با افراد دیگر تعامل داشته باشند مگر اینکه آن شخص نظیر خودشان باشد .
 • Is unwilling to get involved with people unless certain of being liked
 • ار ترس مسخره شدن یا خجالت زده شدن  خویشتن دار هستند و از داشتن روابط صمیمی با دیگران خودددای می کنند
 • Shows restraint within intimate relationships because of the fear of being shamed or ridiculed
 •  
 • Is preoccupied with being criticized or rejected in social situations
 • Is inhibited in new interpersonal situations because of feelings of inadequacy
 • Views themself as socially inept, personally unappealing, or inferior to others
 • Is unusually reluctant to take personal risks or to engage in any new activities because they may prove embarrassing

Because personality disorders describe long-standing and enduring patterns of behavior, they are most often diagnosed in adulthood. It is uncommon for them to be diagnosed in childhood or adolescence, because a child or teen is under constant development, personality changes and maturation. However, if it is diagnosed in a child or teen, the features must have been present for at least 1 year.

Avoidant personality disorder appears to occur in 2.4 percent in the general population, according to 2002 NESARC research.

Like most personality disorders, avoidant personality disorder typically will decrease in intensity with age, with many people experiencing few of the most extreme symptoms by the time they are in the 40s or 50s.

How is Avoidant Personality Disorder Diagnosed?

چگونگی مداوای شخصیت های منزوی

از طریق آموزش های  حرفه ای ذهنی  درمان می شوند مانند روانشناسی  و روانپزشکی . پزشک خانودگی و پزشک عمومی برای این منظور اموزش ندیده اند به همین جهت مشاوره اولیه را باید با پزشک خانواده انجام دهید ولی باید بعدش برای تشخیص و مداوا باید  به یک متخصص بیماریهای روانی مراجعه کنید و

هیچ آزمایش خون یا روش آزمایشگاهی برای تشخیص اختلال شخصیت منزوی وجود ندارد.

Personality disorders such as avoidant personality disorder are typically diagnosed by a trained mental health professional, such as a psychologist or psychiatrist. Family physicians and general practitioners are generally not trained or well-equipped to make this type of psychological diagnosis. So while you can initially consult a family physician about this problem, they should refer you to a mental health professional for diagnosis and treatment. There is no laboratory, blood or genetic tests that are used to diagnose avoidant personality disorder.

 خیلی از افرادی که دچار این اختلال هستند درصدد مداوای آن برنمی آیند . مگر مواقعی که در تعامل با دیگران دچار مشکل شوند ( مثل زندگی زناشویی و یا هنگام کار در اداره و کارخانه ) و در این موارد است که شخص در مقابله با مشکلاتی که برایش پیش می آید مستاصل می شود و دچار استرس می گردد.

Many people with avoidant personality disorder don’t seek out treatment. People with personality disorders, in general, do not often seek out treatment until the disorder starts to significantly interfere or otherwise impact a person’s life. This most often happens when a person’s coping resources are stretched too thin to deal with stress or other life events.

 تشخیص اختلال شخصیت منزوی بر عهده متخصص حرفه ای روان است که می تواند نشانه های ان را تشخیص داده و تاریخچه ای از زندگی بیمار بگیرد و فقط در این صورت است که مشخص می شود شما به این اختلال دچار هستید یا نه ؟

A diagnosis for avoidant personality disorder is made by a mental health professional comparing your symptoms and life history with those listed here. They will make a determination whether your symptoms meet the criteria necessary for a personality disorder diagnosis.

Causes of Avoidant Personality Disorder

علل اختلال شخصیت منزوی

Researchers today don’t know what causes avoidant personality disorder. There are many theories, however, about the possible causes of avoidant personality disorder. Most professionals subscribe to a biopsychosocial model of causation — that is, the causes of are likely due to biological and genetic factors, social factors (such as how a person interacts in their early development with their family and friends and other children), and psychological factors (the individual’s personality and temperament, shaped by their environment and learned coping skills to deal with stress). This suggests that no single factor is responsible — rather, it is the complex and likely intertwined nature of all three factors that are important. If a person has this personality disorder, research suggests that there is a slightly increased risk for this disorder to be “passed down” to their children.

Treatment of Avoidant Personality Disorder

مداوای اختلال شخصیت منزوی

درمان اختلال شخصیت منزوی بطور معمول شامل روان درمانی با تراپیست عای با تجربه است تا انواع اختلات شخصیتی را درمان کنند . هر چند برخی از افرادی که اختلال شخصیت منزوی دارند می توانند دوران طولانی مدت درمان را تحمل کنند اغلب مردم با چنین مشکلی اغلب هنگامی برای درمان می روند که احساس می کنند استرس آنها را مغلوب کرده است که این هم نشانه دیگری از بدتر شدن exacerbate  اختلال شخصیتی است . چنین درمان کوتاه مدتی بطور معمول روی مسائل فوری در زندگی شخصی تمرکز می کند و مهارتها و ابزارهایی را برای کمک  ارائه می دهد. هنگامی که مشکل باعث شود که بیمار به سمت درمان کشیده شود مشکلش حل خواهد شد .

Treatment of avoidant personality disorder typically involves psychotherapy with a therapist that has experience in treating this kind of personality disorder. While some people with a personality disorder may be able to tolerate long-term therapy, most people with such concerns typically go into therapy only when they feel overwhelmed by stress, which usually exacerbates the symptoms of the personality disorder. Such shorter-term therapy will typically focus on the immediate problems in the person’s life, giving them some additional coping skills and tools to help. Once the problem that brought the person into therapy is resolved, a person will typically leave treatment.

همچنین ممکن است داروهایی برای اینگونه بیماران تجویز شود تا نشانه های مذکور

برای مداوای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید .

Medications may also be prescribed to help with specific troubling and debilitating symptoms. For more information about treatment, please see avoidant personality disorder treatment.

 

واژه ها و عبارتهای تازه :

 

 • Inadequacy = کمبود – کمداشت – عدم کفایت – نابسندگی

 •  The inadequacy of the country's justice system = نارسایی نظام دادگستری کشور

 • Inept= بی عرضه = نالایق – نا کارآ

 •  Inhibited = کم رو (خویشتن دار)

 •  He is so inhibited that he wouldn't take his clothes off even in the bathroom

 • Restrain = باز داشتن خودداری کردن

 •  He used to restrain his followers from act of violence = پیروان خود را از خشونت ورزی باز می داشت.

 • Exacerbate = بدتر شدن – وخیم شدن

 •  Drought exacerbated the situation = خشکسالی وضع را وخیم تر کرده است .

 

 

........... مقدمه و ترجمه از محمد توکلی – ممکو

منبع :

https://psychcentral.com/disorders/avoidant-personality-disorder-symptoms/

 

/ 0 نظر / 50 بازدید