زندگی کردن یا مردن تدریجی ؟

زندگی کردن یا مردن تدریجی ؟

Only very few people live .

ninety nine point nine percent of people

only slowly commit suicide !

اندک کسانی هستند که واقعا زندگی می کنند .

99/9% مردم ؛ آرام آرام خودکشی می کنند !

هنگامیکه با ترکیب اسپرم و تخمک , اولین سلول وجودی ما شکل می گیرد ؛ طرح موجودی ریخته می شود که مدام در حال رشد و تکامل و حرکت به طرف جلو است تا هنگامیکه تبدیل به جنین شود سپس به شکل نوزاد بدنیا آید . دوران کودکی را پشت سر گذارد و بالاخره بالغ شود وبه کمال برسد .

این سیر وروند طبیعی شکل گیری وجود آدمی است . ولی اکثریت قریب به اتفاق ما این شاتس را به تمام و کمال نداریم که این روتد طبیعی را کامل طی کنیم و از همان دوران جنینی مورد بی توجهی قرار می گیریم در نوزادی و کودکی به حال خود رها می شویم و تلاش انجنانی برای پرورش استعدادها و قابلیت های نهانی ما صورت نمی گیرد در واقع اولین پایه های این سرکوبی و خودکشی از همان زمان در ما شکل می گیرد تا تا زمانی که خودمان و با دستان خودمان این سرکوب نا خود آگاه را ادامه می دهیم عواطف و استعدادهای خود را خفه می کنیم و خلاقیت را در خودمان نابود مینمائیم .

تازه این بعد فکری و معنوی قضیه است و در بعد مادی هم مدام دست بکار تخریب و صدمه زدن به جسم امان هستیم - ودیعه ای که تنها یک بار در اختیار ما قرا گرفته است و عمر دوبار ه نداده اند کسی را .

با عادات بد: از کشیدن سیگار تا خوردن غذاهای نامناسب و بطور کلی سبک زند گی ناصحیح , جسم و جان امان را مسموم می کنیم و روند پیر شدن و اضمحلال خودمان را تسریع می کنیم . چه پیر شدن فکری و چه پیر شدن جسمانی . هر دو .

نه نشاط فکری داریم و نه شادابی جسمی .

راستی شما جزء کدام دسته از این افراد هستید ؟ : آن یک صدم در صد افراد خوشبخت ؟ یا 99/9% آدمهایی که فکر می کنند دارند زندگی می کنند ولی در حقیقت نوعی خودکشی تدریجی را آغاز کرده اند . طبیعت به اندازه کافی در مورد ما بی رحم عمل می کند لازم نیست با اقدامات نسنجیده و غلط این بی رحمی را تشدید کنیم .

تا به آن جا برسیم که اعتراف کنیم :

زندگی کردن من مردن تدریجی بود ...آنچه جان کرد تنم عمر حسابش کردند !

/ 2 نظر / 13 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

salam be maa ham sar bezanin