فرهيخته

واژه شناسي :<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فرهيخته

 اين كلمه معرب واژه پارسي پرهيخته است كه به معني : فرد تعليم ديده و و تربيت شده مي باشد

همانطوريكه در طول زمان شكل ظاهري و نوشتاري اين كلمه تغيير كرده ، محتواي ان نيز دستخوش تغيير شده است بطوريكه در حال حاضر اين واژه بصورت :

پر ريخته در آمده است و ان جماعتي است كه اگر چه جزء طبفات ممتاز و نخبه و با فرهنگ اجتماع به حساب مي آيند ولي چون بطور كامل خلع سلاح شده اند و و از اريكه قدرت و جايگاه اساسي خود به زير آمده اند و در گوشه اي منزوي شده اند مناسب تر است كه آنها پر ريخته گان بناميم ./

 

چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد

چه نكوتر آنكه مرغي ز قفس پريده باشد !

پر و بال ما شكستند و د رقفس گشادند

چه رها و بسته مرغي كه پرش شكسته باشد ؟

و در همين مورد :

 

هر كه را اسرار حق آموختند

مهر كردند و دهانش دوختند !

و دوباره از زبان سعدي :

 

اين مدعيان در طلبش بي خبرانند

كان را كه خبر شد خبري باز نيامد !

اين يك تجربه و دريافت كاملا شخصي است كه قابل انتقال نيست

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید